PERATURAN PELAJAR

Pengantar

Adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk membiasakan diri dengan semua peraturan dan undang-undang kolej. Dasar-dasar ini direka untuk membantu Kolej Antarabangsa Victoria dalam penyeragaman amalan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan pentadbiran akademik dan am.

Pihak kolej amat komited:

 • Untuk berkhidmat dan menyediakan anda dengan pendidikan yang baik.
 • Untuk sentiasa melakukan penambahbaikan yang berterusan dan menetapkan standard dicapai pendidikan yang tinggi dan perkhidmatan.
 • Untuk mengambil tindakan segera dalam menangani sebarang aduan.

Sebagai pelajar bertanggungjawab terhadap kolej, anda hendaklah:

 • Untuk memahami dan mematuhi semua peraturan kolej dan dasar.
 • Untuk berkelakuan dan bertindak dengan cara yang bertanggungjawab dan teratur setiap masa dan mengelakkan daripada melakukan kerosakan harta benda kolej atau apa-apa bentuk vandalisme.
 • Menghadiri semua kelas dan mendaftar tepat pada masanya serta menyelesaikan semua tugasan, kerja kelas dan kerja-kerja makmal seperti yang dikehendaki.
 • Untuk mengekalkan hubungan dengan pensyarah dan ketua program anda. Memberitahu mereka jika anda mengalami apa-apa kesukaran dan juga untuk mendapatkan nasihat yang perlu bagi membantu anda agar berjaya dalam program pengajian anda.
 • Untuk mematuhi semua tarikh akhir yang ditetapkan oleh pihak kolej atau oleh pensyarah.
 • Untuk bertindak balas kepada permintaan yang diperlukan daripada kakitangan tanpa berlengah.
 • Untuk menggunakan sepenuhnya sumber dan perkhidmatan sokongan yang disediakan untuk anda.

1.0 DASAR AKADEMIK

1.1 Pemilihan Program

Pilihan program awal anda hendaklah dibuat di atas borang pendaftaran pelajar apabila mendaftar sebagai pelajar di kolej.

1.2 Pemilihan Dan Pendaftaran Matapelajaran

Pelajar baru akan melakukan pemilihan mata pelajaran teras dan pendaftaran pada minggu seperti yang dinyatakan dalam kalendar akademik atau pada tarikh-tarikh seperti yang dimaklumkan oleh Ketua Akademik atau Ketua Program. Denda akan dikenakan ke atas pelajar untuk penyerahan borang lewat pendaftaran.

Pelajar perlu mendaftar subjek mereka untuk setiap semester dalam tempoh sebelum tarikh akhir yang ditetapkan. Borang pendaftaran mata pelajaran boleh didapati di sekolah masing-masing. Satu Bayaran levi sebanyak RM100 akan dikenakan untuk pendaftaran lewat.

1.3 Caj Program

Bayaran akan dikenakan untuk setiap permohonan untuk perubahan program.
Jika anda telah memulakan program tetapi ingin menukar kepada program lain, anda perlu terlebih dahulu berunding dengan Ketua Program anda atau Ketua Akademik. Anda perlu mendapatkan Borang Pertukaran Program dari Pejabat Pendaftaran. Perubahan yang mesti diluluskan oleh tarikh akhir yang diberikan dalam kalendar akademik. Perubahan tidak boleh biasanya dibuat selepas tarikh akhir. Jika ia dibuat selepas tarikh akhir, program baru biasanya akan berkuat kuasa pada semester baru yang berikut, TIDAK pada semester semasa.

1.4 Menambah dan Mengugurkan Mata Pelajaran

1.4.1 Menambah Mata Pelajaran

Jika anda telah melakukan pendaftaran subjek anda untuk semester dan ingin menambah lebih banyak mata pelajaran, anda perlu terlebih dahulu berunding dengan Ketua Program anda untuk mendapatkan kelulusan untuk mengambil mata pelajaran tambahan. Mata pelajaran tambahan yang akan diambil mestilah diluluskan oleh Ketua Program anda dan anda hendaklah menyerahkannya sendiri ke kaunter Pejabat Pendaftaran sebelum tarikh akhir yang diberikan dalam kalendar akademik. Penambahan mata pelajaran tidak boleh biasanya dibuat selepas tarikh akhir.

1.4.2 Pengguguran Subjek selepas / sebelum Tarikh Akhir

Jika anda telah melakukan pendaftaran subjek anda untuk semester dan ingin menggugurkan satu atau lebih mata pelajaran, anda perlu terlebih dahulu berunding dengan Ketua Program anda. Mengugurkan mata pelajaran boleh menjejaskan apabila anda ingin menamatkan program. Anda akan perlu untuk mendapatkan satu bentuk / gugur /tambah mata pelajaran dari sekolah anda. Mata pelajaran yang akan digugurkan mesti diluluskan oleh Ketua Program dan dikemukakan oleh anda ke kaunter Pejabat Pendaftaran sebelum tarikh tutup. Mata pelajaran yang digugurkan dalam tempoh yang tidak perlu membayar apa-apa bentuk penalti dan subjek akan dikeluarkan daripada sistem pendaftaran.

1.4.3 Tarikh Akhir Untuk Tambah / Gugur Mata Pelajaran Bagi Setiap Semester

Melainkan jika dibenarkan atau ditetapkan, tarikh akhir untuk menambah subjek bagi setiap semester adalah dua (2) minggu selepas semester bermula.

1.4.4 Pengguguran subjek selepas tarikh tutup

Kami menyarankan sekiranya proses pengguguran mata pelajaran dibuat selepas tarikh tutup. Sekiranya mata pelajaran digugurkan selepas tarikh akhir, satu atau lebih daripada yang berikut boleh berlaku?

 1. Denda penalti akan dikenakan.
 2. Yuran pengajian bagi mata pelajaran menurun tidak akan dibayar balik.
 3. Transkrip akan menunjukkan mata pelajaran yang digugurkan dengan label bertanda "W" untuk menunjukkan pelajar telah menggugurkan mata pelajaran tersebut.
 4. Tiada penambahan/pengguguran & borang tukar program akan diterima selepas tarikh akhir. Pelajar yang berhadapan dengan kelas bertindih sangat diperlukan untuk menggugurkan salah satu mata pelajaran.

1.4.5 Pengumpulan "Slip Pendaftaran Peperiksaan"

Pelajar dikehendaki mengumpul Slip Pendaftaran Peperiksaan dari Pejabat Pendaftaran. Slip Pendaftaran Peperiksaan ini hendaklah diambil selepas tarikh akhir tambah/gugur matapelajaran. Pelajar hendaklah memeriksa dan mengesahkan kursus yang diicetak pada slip tersebut adalah maklumat yang benar mengenai matapelajaran yang mereka daftar. Jika terdapat sebarang kesilapan, sila maklum kepada Jabatan Peperiksaan dengan segera untuk pembetulan dan mencetak Slip Pendaftaran Peperiksaan yang sahih. Pejabat Pendaftaran dan Jabatan Peperiksaan tidak akan menerima sebarang permintaan untuk menukar kursus selepas tarikh akhir. Pelajar dinasihatkan untuk mengekalkan Slip Pendaftaran Peperiksaan untuk memeriksa terhadap Token Peperiksaan dikeluarkan kemudian (iaitu 2 minggu sebelum peperiksaan akhir. Sepatutnya tidak ada apa-apa percanggahan antara kedua-dua slip).

2.0 Kehadiran Kelas

Kredit kursus tidak boleh diberikan melainkan jika yang ditetapkan mengenai pengajaran bilik darjah selesai. Semua pelajar mesti mempunyai minimum 80% kehadiran kelas purata bagi satu subjek untuk menduduki peperiksaan akhir. Pelajar diingatkan untuk tidak hadir bagi pihak rakan-rakan mereka. Kedua-dua pihak akan dihalang daripada peperiksaan jika didapati menandatangani rekod kehadiran bagi pihak satu sama lain.

Bagi pelajar antarabangsa, sila rujuk bahagian 13.0 untuk penjelasan yang lebih terperinci. Sekiranya tambah/gugur matapelajaran atau perubahan program, pelajar perlu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kuliah terlepas atau gagal memenuhi keperluan kehadiran 80%. Pensyarah tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana pensyarah, nota atau tugasan terlepas.

2.1 lewat untuk Kelas

Para pelajar yang datang lewat akan dimasukkan ke kelas mengikut budi bicara Pengajar dan boleh direkodkan sebagai tidak hadir kelas. Pesalah akan dirujuk Jabatan Hal Ehwal Pelajar untuk tindakan pemulihan dan kaunseling. Tindakan tatatertib boleh diambil terhadap pesalah biasa.

2.2 Tidak Hadir Kelas

Sekiranya pelajar tidak menghadirkan diri daripada syarahan / praktikal untuk lima sesi berturut-turut pada setiap semester / jangka tanpa alasan yang munasabah, mereka akan biasanya tidak dibenarkan menduduki peperiksaan akhir untuk semester itu. Yang tidak hadir secara automatik akan dilaporkan kepada penjaga / ibu bapa / penaja. Ketidakhadiran kerana sakit hendaklah disertakan surat sokongan atau sijil perubatan. Pelajar yang tidak dapat menghadiri kelas yang tidak dapat dielakkan perlu memaklumkan kepada pihak Ketua Program/ pensyarah berkenaan.

3.0 Projek / Tugasan

Semua projek dan tugasan yang perlu dilakukan untuk memenuhi keperluan pengajar yang berkenaan. Tugasan yang dihantar lewat akan dikenakan hukuman yang berikut:

1-7 hari lewat: 30% jika markah akan ditolak
8-14 hari lewat: 50% jika markah akan ditolak
15 hari atau kemudian: Sifar markah akan diberikan, walaupun pelajar dikehendaki untuk mengemukakan penilaian untuk lulus kursus.

Jika lanjutan masa diperlukan, pelajar perlu memohon secara bertulis kepada pensyarah sebelum tarikh yang ditetapkan. Permohonan lanjutan berdasarkan sebab-sebab perubatan mestilah disokong dengan sijil perubatan. Lanjutan mungkin diberikan di atas budi bicara pensyarah.

4.0 Peperiksaan Akhir

Pelajar hendaklah memperolehi sekurang-kurangnya 50% dalam peperiksaan akhir tidak termasuk peperiksaan pertengahan, tugasan, dan projek-projek dan / atau kerja kursus. Pelajar yang mempunyai kurang daripada 50% dalam peperiksaan akhir mereka hanya akan mendapatkan maksimum 50% di gred keseluruhan walaupun melalui gred yang mungkin lebih tinggi selepas termasuk separuh penggal, tugasan, projek dan / atau kerja kursus.

Jadual waktu peperiksaan akhir akan disiarkan di papan notis satu bulan lebih awal sebelum tarikh peperiksaan akhir. Pelajar-pelajar yang telah menjelaskan yuran dan memenuhi rekod peratusan kehadiran 80% akan dikeluarkan Slip Pendaftaran Peperiksaan oleh Jabatan Peperiksaan dan akan dimaklumkan mengenai tarikh kutipan melalui papan kenyataan kolej. Hanya pelajar yang mempunyai Slip Pendaftaran Peperiksaan dan Kad Pengenalan yang layak menduduki peperiksaan akhir mereka.

Bagi Kaedah-Kaedah dan Peraturan-Peraturan Peperiksaan, sila rujuk Lampiran 1.

4.1 Tidak hadir Ujian, Peperiksaan Pertengahan Semester dan Peperiksaan Akhir.

Kolej tidak akan meluluskan pelajar yang tidak hadir peperiksaan mengikut jadual yang telah ditetapkan Walau bagaimanapun dalam kes-kes yang luar biasa, atau atas sebab-sebab perubatan, surat mungkin perlu dikemukakan kepada Ketua Akademik untuk menerangkan itu tidak hadir. Bagi sebab-sebab perubatan, surat daripada doktor perubatan diperlukan sebagai bukti.

5.0 Percubaan Akademik

Pelajar dengan purata nilai gred keseluruhan (GPA) di bawah 2.0 akan diletakkan di bawah tempoh percubaan selama satu semester. Jika selepas satu semester jika akhlak pelajar mencapai PNG di bawah 2.0 ibu bapa pelajar yang terlibat akan diminta untuk berjumpa dan berunding dengan Pendaftar untuk mengkaji semula status pengajian di kolej. Pelajar yang mempunyai alasan yang sah untuk gred gagal boleh membuat rayuan kepada Ketua Akademik.

6.0 Rayuan Terhadap Gred Akhir

Gred akhir adalah disahkan menerusi pengiraan ke atas semua gred bagi subjek yang pelajar telah dimaklumkan oleh Jabatan Peperiksaan. Ia adalah gred rasmi ini yang muncul pada transkrip pelajar.

Untuk membuat rayuan terhadap gred akhir, pelajar perlu mengemukakan rayuan bertulis kepada Pengerusi Lembaga Peperiksaan. Rayuan hendaklah termasuk semua bukti di mana ia berasas dan mempunyai bukti berkaitan, seperti salinan kerja kelas, sebab-sebab rayuan apa-apa dokumen lain yang berkaitan.

Alasan bagi rayuan terhadap gred akhir termasuk:

 • Pengiraan gred akhir yang salah.
 • Gred akhir tidak dikira bersama-sama dengan semua item kerja yang telah siap atau penilaian berterusan yang telah pun dijalankan sebelum ini.

Untuk merayu terhadap gred akhir, pelajar perlu mengemukakan semula penilaian markah yang boleh diperolehi dari Jabatan Peperiksaan. Bayaran mestilah dibayar oleh tarikh akhir ini disebut dalam kalendar akademik.

7.0 Keperluan Menduduki Peperiksaan Tambahan

Peperiksaan tambahan hanya disediakan selepas setiap peperiksaan akhir. Pelajar hanya layak memohon peperiksaan tambahan bagi mata pelajaran jika gred akhir mereka ialah F. Borang permohonan hendaklah dikemukakan dalam tempoh tarikh akhir yang ditetapkan dalam Kalendar Akademik.

Sekiranya pelajar gagal kursus / subjek (iaitu markah keseluruhan sebanyak 50% atau lebih rendah), atau jika gred akhir pelajar tidak bertambah baik kepada 50% atau lebih selepas pemeriksaan tambahan itu, pelajar perlu mengulangi subjek sebelum pelajar dapat menamatkan pengajian atau mengambil mata pelajaran lain yang mana subjek yang gagal mempunyai pra-syarat.

7.1 Penilaian Peperiksaan Tambahan

Keseluruhan maksimum gred pelajar boleh mendapatkan daripada menduduki peperiksaan tambahan akan menjadi gred C. Gred pelajar bagi kursus yang dikira dengan menggantikan markah peperiksaan akhir dengan markah peperiksaan tambahan itu.
Semua kerja lain akan ditambah kepada markah keseluruhan seperti yang dinyatakan dalam skim pemasaran kursus. Sekiranya gred yang dikira dicapai melalui pemeriksaan tambahan lebih tinggi daripada C akan diturunkan kepada C. Kursus tanpa markah peperiksaan akhir semester biasanya akan TIADA peperiksaan tambahan. Kursus di mana penilaian adalah berdasarkan kepada projek tidak akan mempunyai peperiksaan tambahan. Pelajar hanya dibenarkan menduduki dua persidangan peperiksaan tambahan untuk setiap kursus. Sekiranya pelajar gagal peperiksaan tambahan perlu diambil selepas pengumuman markah sederhana.

7.2 Yuran menduduki Peperiksaan Tambahan

Bayaran untuk menduduki pelbagai kertas tambahan dan peperiksaan tambahan akan dikenakan bayaran.

7.3 Peperiksaan Cabaran

Kredit untuk satu kursus amat terhad dan boleh diperolehi dengan menduduki 'Peperiksaan Cabaran '. Tujuan utama peperiksaan cabaran adalah untuk membenarkan seorang pelajar yang memiliki ilmu pengetahuan di satu peperiksaan tanpa mengambil kursus.
Peperiksaan cabaran bukan dimaksudkan untuk menggantikan peperiksaan tetap. Malahan ianya boleh digunakan hanya sebagai landasan untuk mengambil kursus melalui belajar kendiri.
Kebenaran untuk mengambil peperiksaan cabaran mesti diperolehi dari Ketua Program dan satu salinan mengemukakan kepada Ketua Akademik untuk komen dan rekod. Pelajar dibenarkan hanya satu sidang.

8.0 Keperluan Pengijazahan

Keperluan minimum untuk bergraduat dari setiap program adalah seperti berikut:

Purata keseluruhan -minimum 50%

8.1 Keperluan MQA

Semua pelajar Malaysia perlu mengambil, Pengajian Malaysia, Bahasa Malaysia (A) dan Pengajian Moral atau Pengajian Islam untuk memenuhi syarat untuk penganugerahan Diploma.
Pelajar asing dikecualikan daripada mengambil Pendidikan Moral tetapi mereka mesti mengambil Pengajian Malaysia dan ia adalah berubah mengikut MQA requiment.
Pelajar Malaysia yang mendapat kredit dalam Bahasa Malaysia dalam SPM dikecualikan daripada mengambil subjek Bahasa Kebangsaan. Mereka yang dikecualikan daripada Bahasa Malaysia akan tetapi mereka dikehendaki mengambil, Perhubungan Awam atau Tingkah Laku Organisasi, Pengajian Malaysia dan ia adalah berubah mengikut keperluan MQA.

9.0 Yuran dan Perkara Kewangan Lain

Semua yuran semester hendaklah dibayar sebelum tarikh akhir dan mengikut jadual pembayaran yang diberikan pada masa pendaftaran. Jika ragu-ragu, sila semak dengan Pejabat Kewangan. Mana-mana ansuran bulanan yang dibenarkan hendaklah dibayar tidak lewat daripada 7 hari bulan setiap bulan. Faedah sebanyak 2% sebulan yang dikira atas dasar harian akan dikenakan ke atas semua pembayaran lewat.
Pelajar tidak dibenarkan berhutang bayaran untuk lebih daripada 1 bulan. Pelajar yang telah melebihi tempoh 1 bulan tidak akan dibenarkan untuk menghadiri mana-mana kelas dan pendaftaran akan dibatalkan. Semua pensyarah diberi kuasa untuk tidak membenarkan pelajar itu daripada menghadiri kelas. Setelah nama anda telah muncul dalam senarai selama seminggu dan tidak dibenarkan menghadiri kelas. Anda perlu menunjukkan resit bayaran kepada pensyarah berkenaan sebelum anda memasuki mana-mana kelas sepanjang minggu. Anda diingatkan bahawa kesediaan untuk membayar faedah bukan hak untuk melambatkan bayaran yuran.

9.1 Polisi Bayaran Balik

Permohonan Bayaran, Bayaran Pendaftaran, Premium Insurans tahunan dan Sumber atau Kemudahan Bayaran TIDAK DIPULANGKAN bawah sebarang keadaan.

Deposit dikembalikan seperti Deposit Keselamatan dan Bon Pelajar Antarabangsa TIDAK DIPULANGKAN bawah sebarang keadaan.

Pelajar yang menarik diri daripada program atau semester sebelum tempoh tambah / gugur matapelajaran semester tidak akan dikembalikan yuran tuisyen atau kursus yang dibayar, tertakluk kepada terma & tuiesyen, Kursus atau Bayaran Tertakluk dibayar tidak akan dikembalikan selepas / tempoh penambahan / pengguguran matapelajaran setiap semester. Pelajar juga mungkin tertakluk kepada perkiraan bayaran balik tambahan dan terma dan syarat yang / adalah termasuk dalam surat tawaran mereka. Terma & syarat termasuk dalam surat tawaran hendaklah didahulukan ke atas polisi ini.

Pelajar hendaklah mematuhi semua peraturan-peraturan kolej, sekiranya terdapat sebarang pelanggaran peraturan dan peraturan kolej, semua deposit pembayaran yang sepatutnya dikembalikan akan dibatalkan dan anda dikehendaki untuk membayar deposit yang dinyatakan di atas sekali lagi untuk kekal berdaftar dengan kolej.

9.1.1 Polisi Visa

Setelah tamat kursus atau tamat pengajian anda dikehendaki untuk mengemukakan pasport anda antara 2 minggu kepada Jabatan Pelajar Antarabangsa untuk pembatalan visa anda.

9.1.2 Berhenti pengajian

Setiap pelajar yang ingin menarik diri daripada program mesti menulis surat rasmi kepada Pendaftar.

Jika pelajar tidak mengisi dalam boring berhenti / pelepasan atau memberitahu Pejabat Kewangan mengenai penarikan balik itu, Kolej akan terus mengenakan bayaran tuisyen sehingga Pejabat Kewangan menerima pemberitahuan daripada pelajar.

Pelajar hendaklah menyerahkan borang berhenti kepada Pegawai Kewangan untuk kelulusan sebelum tindakan sewajarnya dapat diambil.

Pelajar-pelajar yang telah memohon untuk pinjaman PTPTN tetapi tidak menerima dan yang ingin menarik diri daripada program yang ingin diikuti dikehendaki membuat pembayaran sepenuhnya untuk semester tertentu yang mereka mendaftar masuk.

9.2 Dasar Bayaran Balik di Pinjaman Luar

Bagi mereka yang ingin memohon pembiayaan luar (KWSP, pinjaman kerajaan, pinjaman bank, socso) Pejabat Kewangan akan membantu mempercepatkan proses dengan menyediakan surat kepada pihak luar yang berkenaan dengan menyatakan tempoh program ini, butir-butir yuran tuisyen dan butiran terperinci untuk pembayaran (berperingkat-peringkat). Jumlah dikeluarkan kepada Kolej tidak akan dikembalikan kepada pelajar.

9.3 Dasar Penangguhan

Yuran tuisyen yang dibayar mungkin ditangguhkan untuk maksimum satu semester atas sebab perubatan. Hanya jika terdapat struktur yuran baru pada akhir tempoh penangguhan tersebut, pelajar perlu membuat perbezaan dalam yuran tuisyen dibayar.

Penangguhan hanya diiktiraf jika pelajar telah diisi dalam borang penangguhan daripada bersama-sama dengan surat rasmi yang akan yang dialamatkan kepada Ketua Akademik Kolej dan Pendaftar.

Semua kes penangguhan mesti diluluskan oleh Ketua Akademik dan Pendaftar dalam borang yang ditetapkan yang akan disemak oleh Jabatan Kewangan.

Yuran pengajian akan dikenakan sewajarnya dan pelajar perlu menangguh pengajian tanpa mengikut prosedur yang betul.

9.4 Lain-lain Perkara Akademik dan Kewangan

Semua permintaan pelajar yang berkaitan dengan isu-isu akademik / kewangan hendaklah dikemukakan secara bertulis dan surat akan dikemukakan kepada Pejabat Pendaftaran atau Jabatan Kewangan. Pendaftaran / Jabatan Kewangan akan membalas secara rasmi dalam tempoh 14 hari bekerja.

10.0 Salah Laku Akademik

Pelajar diingatkan bahawa Kolej menganggap salah laku akademik sebagai satu perkara yang sangat serius. Pelajar didapati bersalah kerana salah laku akademik boleh dikenakan penalti akademik yang serius. Berikut adalah beberapa tindakan yang boleh menyebabkan salah laku akademik.

 • Mengambil bahan-bahan yang tidak dibenarkan ke dalam tempat peperiksaan
 • Menipu /meniru dalam peperiksaan (ujian, kuiz, dan lain-lain)
 • Menghantar kerja untuk penilaian yang dihasilkan oleh individu lain.
 • Kegagalan untuk memperakui sumber bahan dalam sesuatu tugasan atau kertas kerja.
 • Pemalsuan sengaja maklumat dalam apa-apa kerja akademik
 • Mendapatkan pengetahuan terlebih dahulu atau soalan bocor daripada kertas soalan dan menggunakan pengetahuan yang dalam peperiksaan
 • Seorang pelajar sengaja membantu yang lain untuk melakukan suatu perbuatan salah laku akademik adalah turut disabitkan bersalah.

Oleh kerana hal keadaan kes-kes individu, hukuman yang dikenakan boleh berkisar daripada pelajar perlu untuk mengemukakan semula alas an yang kukuh bagi membela dirinya daripada dijatuhkan hukuman gantung atau disingkirkan dari Kolej.

Jika pelajar itu tidak berpuas hati dengan hukuman, rayuan boleh dikemukakan secara bertulis kepada pihak kolej.

Kolej berhak menolak untuk mengambil tindakan dalam kes-kes di mana alas an-alasan yang dikemukakan tidak mencukupi atau tidak berasas telah diberikan oleh pelajar dan oleh itu hendaklah memaklumkan pelajar itu dengan sewajarnya.

11.0 Kod Etika Pelajar

11.1 Kelakuan

Pelajar dikehendaki untuk berkelakuan secara bertanggungjawab dan untuk membawa diri mereka di dalam dan luar Kolej dengan cara yang menunjukkan menghormati orang lain dan untuk menjaga imej dan nama baik kolej. Tindakan akan diambil oleh Jawatankuasa Tatatertib difikirkan tidak bersesuaian dengan imej seorang pelajar.

11.2 Kod Pakaian

Pelajar hendaklah memakai pakaian yang kemas dan baik pada setiap masa di kawasan kampus. Pemakaian selipar tidak dibenarkan sama sekali.

11.3 Bahasa Pengantar

Bahasa Pengantar ialah Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu. Pelajar dinasihatkan untuk tidak bercakap dialek lain selain dua bahasa yang telah ditetapkan sepanjang berada di kampus.

11.4 Alamat dan Telefon

Apa-apa perubahan alamat dan nombor telefon hendaklah dimaklumkan segera kepada Pejabat Pendaftar. Semua transkrip semester akan dihantar ke alamat yang disediakan. Kolej tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kelewatan atau emel sekiranya tidak dapat dihantar kerana alamat surat-menyurat tidak betul atau tidak lengkap.

11.5 Larangan Merokok, Makan dan Minum

Merokok tidak dibenarkan di dalam dan di sekitar bangunan Kolej. Denda akan dikenakan jika disabitkan kesalahan. Tiada makanan dan minuman dalam apa jua bentuk tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik darjah, perpustakaan dan makmal. Denda boleh dikenakan jika didapati pelajar melanggar peraturan ini.

11.6 Kerugian Barang Pecah dan Kerosakan Makmal barangan kaca dan Kelengkapan lain

Pelajar yang melakukan kerja-lerja amali dan makmal dinasihatkan supaya lebih berhati-hati dan tidak menyebabkan apa-apa kerosakan barangan kaca dan makmal peralatan. Awas yuran akan ditolak bagi kerosakan dan kerosakan tersebut.

11.7 Kad Matrik Pelajar

Mudah untuk mengenal pasti dan sebab keselamatan, kad matriks pelajar hendaklah dipakai sepanjang masa di premis kolej. Kad ini adalah untuk dipamerkan di dewan/bilik peperiksaan akhir. Ia juga diperlukan apabila meminjam buku dari perpustakaan. Kad ini tidak boleh dikongsi di kalangan pelajar untuk pinjaman buku. Pelajar yang gagal mempamerkan kad matrik pelajar mereka semasa di kampus akan dihukum dan dikenakan denda RM5.00.

Sekiranya kad hilang atau dicuri hendaklah dilaporkan kepada Pejabat Rekod dengan kadar segera. Caj sebanyak RM20.00 akan dikenakan untuk kad matrik baru.

11.8 Fungsi dan Aktiviti

Pelajar tidak boleh menganjurkan atau mengambil bahagian dalam apa-apa aktiviti di dalam kawasan Kolej atau mengumpul dana untuk sebarang tujuan tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada Ketua Hal Ehwal Pelajar.

11.9 Pekeliling dan Kesusasteraan

Pengagihan pekeliling yang tidak dibenarkan dan kesusasteraan premis kolej adalah dilarang. Kelulusan terdahulu adalah untuk dicapai sebelum setiap poster dibenarkan untuk pamer. Kelulusan untuk memasang poster yang berkaitan dengan aktiviti pelajar di kampus atau poster untuk kelab dan organisasi hendaklah diperolehi daripada Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar.

11.10 Vandalisme

Mana-mana individu ditangkap dalam perbuatan menyebabkan kerosakan dan vandalisme kepada harta benda kolej akan dikenakan tindakan disiplin yang serius. Akibat daripada salah laku ini pelajar boleh dikenakan bayaran ganti rugi. Pesalah itu mungkin perlu membayar untuk kos pembaikan pada item yang rosak bergantung kepada tahap kerosakan.

11.11 Pergaduhan/Serangan

Sebarang kejadian pergaduhan atau serangan akan ditangani dengan segera oleh Jawatankuasa Tatatertib. Mana-mana undang-undang yang melampau, perkara itu akan diserahkan kepada pihak polis.

11.12 Penyalahgunaan Lisan

Penyalahgunaan lisan yang bersifat perkauman atau seksual terhadap mana-mana kakitangan, pelajar atau tetamu tidak akan dibenarkan oleh pihak Kolej, dan akan diuruskan oleh Jawatankuasa Tatatertib.

11.13 Peralatan Sukan

Peralatan sukan boleh dipinjam melalui Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Ia mesti dikembalikan kepada pejabat yang sama selepas ia digunakan. Pejabat yang sama juga akan menguruskan kemudahan sukan dari organisasi luar apabila diperlukan.

11.14 Perpustakaan

Pelajar tidak dibenarkan membawa beg ke dalam perpustakaan. Sila rujuk Lampiran 2 untuk peraturan perpustakaan terperinci dan peraturan-peraturan. Deposit perpustakaan yang akan dikembalikan akan digunakan terhadap buku hilang dan tidak dipulangkan.

11.15 Maklumbalas pelajar

Untuk memastikan penyediaan yang konsisten perkhidmatan yang berkualiti kepada pelajar-pelajar kita, kita tahu bahawa maklum balas pelanggan adalah penting bagi membolehkan kita mencapai misi ini. Borang Penilaian Kursus akan diedarkan kepada pelajar pada akhir setiap semester, bagi mereka untuk menyediakan penilaian dan komen mengenai kandungan kursus dan pensyarah bagi setiap subjek. Selain itu, pelajar adalah dialu-alukan untuk mengemukakan cadangan mereka secara bertulis kepada Pengetua.

12.0 Pelajar Antarabangsa

Semua pelajar antarabangsa yang menghantar wang mereka melalui pemindahan telegraf tanpa pendaftaran untuk Diploma atau program akan dikenakan bayaran pentadbiran sebanyak 70% berdasarkan jumlah yang dibayar. Ini adalah untuk menghalang penggunaan tidak wajar kemudahan pemindahan telegraf untuk keuntungan peribadi.

Sebaik sahaja visa pelajar itu diluluskan, pemohon dikehendaki untuk memindahkan yuran lain dan yuran pengajian sepenuhnya. Kolej TIDAK akan membayar balik fi yang telah dibayar oleh pemohon atau pelajar dalam apa jua keadaan, pelajar menarik diri daripada program ini.

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada bahagian 9.1 untuk maklumat berkenaan Polisi Bayaran Balik.

Mana-mana pelajar antarabangsa yang belajar di Kolej perlu terlebih dahulu mendapatkan visa pelajar daripada pihak berkuasa Imigresen. Sesuatu penerimaan bersyarat akan diberikan kepada pelajar-pelajar semasa memohon visa. Sesuatu penerimaan penuh akan diberikan selepas visa diluluskan.

Kolej ini akan berhenti menyediakan apa-apa bentuk perkhidmatan kepada pelajar antarabangsa apabila mereka terhenti menjadi pelajar Kolej. Kolej ini akan melaporkan secara rasmi kepada pihak berkuasa Imigresen mengenai perkara ini.

Pelajar antarabangsa yang belajar di Kolej mesti mempunyai dana yang mencukupi untuk menampung yuran pengajian dan perbelanjaan mereka untuk sekurang-kurangnya satu tahun.

Semua pelajar antarabangsa mestilah status sepenuh masa dan mereka tidak dibenarkan untuk mengambil kursus secara separuh masa. Mereka tidak dibenarkan untuk bekerja pada bila-bila sepanjang tempoh pengajian mereka.

Selaras dengan Ketetapan oleh pihak Imigresen, semua pelajar asing dikehendaki mematuhi dan mematuhi keperluan kehadiran 80%. Pengecualian kepada peraturan ini akan ketiadaan atas alasan perubatan.

Lampiran 1

Kaedah-Kaedah dan Peraturan-Peraturan Peperiksaan

A. Sebelum Peperiksaan
1. Calon dikehendaki membawa kad ID pelajar mereka (bukan IC) dan slip pendaftaran peperiksaan.
2. Calon-calon perlu menunjukkan kad ID pelajar mereka kepada pengawas peperiksaan sebelum dibenarkan masuk ke dalam dewan peperiksaan.
3. Calon-calon yang tidak mempunyai kad ID pelajar mereka perlu mendapatkan surat pengesahan daripada Jabatan Hal Ehwal Pelajar.
4. Calon tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan peperiksaan tanpa kad ID pelajar mereka atau surat pengenalan dan slip pendaftaran peperiksaan.
5. Calon-calon tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan peperiksaan jika mereka masih berhutang kepada kolej atau mereka tidak memenuhi keperluan kehadiran mereka.

B. Semasa Peperiksaan
1. Calon akan diarahkan oleh pengawas sepanjang berada dalam dewan peperiksaan. Pengawas mempunyai hak untuk mengatur semula tempat duduk pelajar.
2. Calon-calon boleh dipecat dari dewan peperiksaan jika mereka gagal mematuhi mana-mana peraturan peperiksaan atau arahan yang diberikan oleh pengawas / penyelia.
3. Calon-calon tidak dibenarkan masuk ke dewan peperiksaan selepas 30 minit bermulanya dewan peperiksaan selepas 30 minit peperiksaan bermula.
4. Calon tidak dibenarkan untuk meninggalkan dewan peperiksaan sehingga 30 minit pertama berlalu selepas peperiksaan bermula, atau 30 minit sebelum peperiksaan berakhir.
5. Pengawas berkuasa untuk menjalankan pemeriksaan badan jika calon disyaki menipu.
6. Tiada calon dibenarkan untuk cuba untuk mengambil / menduduki peperiksaan bagi pihak calon lain.
7. Tiada calon dibenarkan untuk memberi atau menerima bantuan atau berkomunikasi dari mulut ke mulut atau apa-apa bentuk komunikasi semasa pemeriksaan.
8. a) Kotak Pensil / beg tangan / dompet tidak dibenarkan masuk ke dalam dewan. Hanya alat-alat tulis yang dibenarkan masuk ke dewan. Hanya alat-alat tulis seperti berikut yang dibenarkan (seperti pensil, pen, kertas, cecair pemadam, pengasah, dan pembaris)
b) Buku-buku, kertas, nota, kamus, elektronik, semua peranti elektronik boleh program (termasuk kalkulator diprogramkan) kecuali yang dibenarkan oleh pemeriksa itu tidak akan diambil oleh mana-mana pelajar ke dalam atau keluar dari dewan peperiksaan.
9. Calon-calon tidak dibenarkan untuk menerima / meminjam sebarang buku, nota, kertas cecair, kalkulator, kertas dan bahan-bahan lain daripada orang lain semasa berada dalam dewan peperiksaan.
10. Tiada kelulusan apa-apa jenis bahan-bahan yang dibenarkan.
11. Jika mana-mana calon yang ingin berkomunikasi dengan pengawas peperiksaan, calon hendaklah mengangkat tangan.
12. Tiada peranti pendengaran yang dibenarkan dalam dewan peperiksaan (telefon dan lain-lain)
13. Calon-calon yang melanggar peraturan mungkin akan diminta untuk meninggalkan dewan peperiksaan.
14. Menipu dalam apa jua bentuk tidak akan diterima.
15. Dalam kes di mana calon dibenarkan untuk keluar dari dewan peperiksaan apa jua sebab (s), nama calon akan diambil perhatian. Calon-calon akan kekal di bawah pengawasan rapi sepanjang ketiadaan / beliau dari dewan peperiksaan sehingga dia kembali.
16. Pengawas berhak untuk menyekat kekerapan calon pergi ke tandas.

C. Selepas Peperiksaan
1. Seseorang calon atau pensyarah boleh mengadu kepada Ketua Akademik atau Pengetua jika mereka merasakan bahawa peperiksaan telah dijalankan dalam keadaan tidak wajar. Lembaga Peperiksaan hendaklah kemudiannya menyiasat aduan itu, bertemu dan mengambil apa-apa tindakan yang difikirkannya perlu.
2. Mana-mana calon yang didapati, atau cuba menipu, akan dipanggil oleh Lembaga Peperiksaan untuk disoal siasat.
3. Jika Lembaga Peperiksaan berpuas hati bahawa mana-mana orang telah melakukan pelanggaran mana-mana peruntukan peraturan-peraturan peperiksaan, orang itu hendaklah disifatkan telah melakukan suatu kesalahan dan Lembaga Peperiksaan boleh:
I. Akan diberi kuasa untuk memberi suatu notis awam hakikat bahawa apa-apa kesalahan telah dilakukan oleh orang itu, atau memberikan suatu notis peribadi kepada orang itu, atau
II. Memotong nama calon dari mana-mana senarai peperiksaan, atau
III. Menahan calon dari Kolej bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang Lembaga boleh difikirkan sesuai, atau
IV. Menggantung calon dari mana-mana peperiksaan kolej untuk tempoh yang yang difikirkan patut oleh Lembaga, atau
V. Mendenda calon untuk satu jumlah yang difikirkan sesuai oleh pihak Lembaga, Atau
VI. Mengenakan apa-apa tindakan disiplin di atas atau semua tindakan disiplin, yang mana yang difikirkan perlu oleh pihak Lembaga.

Lampiran 2

A. Perpustakaan Peraturan Umum

 • Pengguna disarankan memakai kad ID pelajar mereka apabila memasuki perpustakaan.
 • Merokok tidak dibenarkan di dalam perpustakaan.
 • Pengambilan makanan dan minuman tidak dibenarkan di dalam perpustakaan.
 • Tiada beg, payung, bungkusan, dan lain-lain, fail dan buku-buku boleh dibawa ke dalam perpustakaan. Kemudahan ruang simpanan yang mencukupi telah disediakan di pintu masuk ke perpustakaan.
 • Pada pelajar yang meninggalkan perpustakaan, dibenarkan membawa semua buku dan barangan yang dikeluarkan dari perpustakaan yang akan tertakluk kepada pemeriksaan.
 • Tempahan tempat duduk tidak dibenarkan. Kakitangan perpustakaan boleh mengeluarkan buku-buku dan barang-barang lain yang tinggal untuk masa yang lama di kerusi dan meja.
 • Pengguna mesti berpakaian sopan dan menjalankan mereka dengan sewajarnya ketika di perpustakaan.
 • Bilik-bilik perbincangan yang akan digunakan hanya untuk perbincangan kumpulan sahaja.
 • Kakitangan perpustakaan bertugas mempunyai hak untuk meminta pengguna untuk meninggalkan premis jika pelajar didapati melanggar mana-mana peraturan perpustakaan.
 • Pengumuman dibuat sepuluh minit sebelum masa tutup dan semua pengguna dikehendaki mengosongkan premis itu dengan kadar segera.
 • Sistem rasmi dalam menentukan denda buku tertunggak dalam sistem pinjaman adalah di kaunter edaran. Sekiranya sistem disemai, masa yang betul akan ditentukan oleh kakitangan perpustakaan di kaunter perkhidmatan.
 • Pustakawan diberi kuasa untuk menahan kemudahan perpustakaan bagi apa-apa pelanggaran peraturan ini.
 • Perpustakaan dan / atau kakitangannya tidak boleh diadakan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan / salah letak / kerosakan / vandalisme kepada mana-mana barang-barang peribadi pengguna itu sendiri.
 • Pihak pengurusan boleh meminda Peraturan Perpustakaan Peraturan dan apabila perlu.

A. Edaran Perkhidmatan

Pinjaman
Buku-buku umum untuk pinjaman biasa boleh dipinjam keluar di kaunter edaran. Keistimewaan pinjaman untuk pelbagai kategori pengguna adalah seperti berikut:

 • Buku
 • Pelajar sepenuh masa boleh meminjam sehingga 2 buku untuk 1 minggu.
 • Staf akademik / tutor boleh meminjam sehingga 8 buku untuk 3 bulan (buku ujian 2 minggu untuk kategori normal buku).
 • Buku tempat yang hijau boleh dipinjam untuk satu hari.
 • Bukan kakitangan akademik boleh meminjam sehingga 8 buku untuk 2 minggu.
 • Jurnal / majalah.
 • Isu-isu semasa jurnal / majalah akan digunakan hanya di perpustakaan.
 • Staf akademik dan pelajar boleh meminjam isu tak terbatas selama 2 hari.
 • Staf akademik dan pelajar tidak dibenarkan untuk meminjam isu-isu terkini jurnal.