Program Asasi di Malaysia

Andainginmelanjutkanpelajaranke program siswazah di Malaysia tetapitidakmempunyaikelayakandarisegigred?ProramAsasimerupakanpilihan yang tepat.

Apaitu Program Asasi?

Program Asasibanyakditawarkanolehpelbagaiinstitutpendidikantinggi di Malaysia samadadarisektorawammahupunsektorswasta.
Program inidiperkenalkanbagimenyediakanasaspengetahuankepadaparapelajarbagibidang yang merekapilih di peringkat yang lebihtinggikelak.

Mengapaperlumengambil Program Asasi?

 • Tempohpengajian yang lebihsingkatjikandibandingkandengan program Pra-Universiti. Program Asasi di Malaysia dijalankandalamtepoh 12 bulandengan 2 semester (6 bulansetiapsemester) atau 3 semester (4 bulansetiap semester).
 • Yuran yang berpatutanjikadibandingkandengan program Pra University.
 • Persediaan yang lebihbaikbagi program siswazah.
 • Pilihanpengkhususanbidang yang lebihluasmerangkumi program undang-undang, senibina, IT, hospitality, sastera, sainssosialdanpelbagai program lain.

Penilaiandijalankanberdasarkankerjakursus, tugasan, kuiz, kerjamakmal,danpeperiksaan yang dijalankanolehpihakkolejdanuntukdianugerahkan, pelajarharusmelengkapkankeseluruhan 50 jumlah jam kredit. Penilaianadalahlebihditumpukankepadapeperiksaan, tetapiinibergantungjugakepadainstitusi yang menawarkan program asasiini.
SPM, UEC, GCE O-Level atau yang manamanapeperiksaan yang setaraadalahsyaratasasbagisetiapkemasukan. Bagipelajardariluarnegara, skorbagi TOEFL atau IELTS adalahdiperlukanuntukmemasukimanamana program asasi di Malaysia.
Kebiasaannya, pelajarlepasan program asasibolehmelanjutkanpelajarankeperingkatseterusnya di institusi yang sama. Namun, sekiranyapelajaringinmelanjutkanpelajarankeperingkatseterusnya di institusi yang belainanjugabolehberbuatdemikianselagiinstitusi yang dipilihmempunyaikelayakandaripihak MQA.
Terdapat 3 kemasukanbagi program asasidalamsetahun.

Senarai program asasi di Malaysia.

Kebanyakankolej di Malaysia menawarkan program asasiseperti yang tersenarai di bawah.

 • Sastera
 • Sains
 • Kejuruteraan
 • Perniagaan
 • Komunikasi
 • IT
 • SainsKesihatan
 • Perdagangan
 • Hospitaliti
 • Pengajian Media
 • Undangundang
 • Seni visual
 • Rekabentuk
 • Seni liberal

Program AsasiSains :Bagipelajar yang inginmelanjutkanpelajarankebidangsains, sainskesihatanatausainsgunaan, program asasisainsmerupakanpilihan yang tepat. Silibusbagi program asasiiniadalahberbezabagisetiapinstitusi yang berlainan.Walaupunsilibus yang ditawarkanmungkinberbeza, namunsubjekteras yang ditawarkanadalahsamacontohyamatematik, fizik,biologi, kimia, IT dansainskesihatan.
Pelajarbagilepasan program asasisains bole melanjutkanpelajaranmerekadalambidangberikut :

 • Kejuruteraan.
 • IT
 • Matematik
 • SainsKesihatan
 • Farmasi
 • Kejururawatan
 • SainsAlamSekitar
 • Psikologi
 • Bioteknologi

Syaratkelayakanbagi program asasisains yang merangkumi 3 semester adalahskor GPA 3.0/4.0 denganGred B bagimatematikdandualagisubjeksains.Skor SAT (bacaan&tulisanberasaskanbukti) 610manakala 570 (matematik) diperlukanbagipelajarantarabangsa. Skor IELTS adalahtidakkurangdari 5.5 bagipelajarantarabangsa yang berminatmelanjutkanpelajaranbagi program asasi di Malaysia.
Bagipelajar Malaysia, syaratkelayakanadalah SPM dengan minimum 5 B dalamsbjeksainsadalahwajibbagisetiapkemasukankeprogamasasisains.
Program asasiKesusasteraan : Antaratopikutama yang berkaitandengan program asasidalambidangsasteraadalahmerangkumikesenian, bahasadansainssosial. Antarasubjek yang ditawarkanadalah :

 • Penulisankreatif
 • Politik
 • Sejarah
 • BahasaInggeris
 • Sosiologi
 • Pengucapanawamdankomunikasi
 • Penulisanuntukperniagaan
 • Perakaunan
 • Pengurusan
 • Endidikan
 • Ekonomi

Syaratkemasukanbagikebanyakan university adalah 5 B dalampeperiksaan STPM atauskor GPA minimum 3.0/4.0 untukpelajarantarabangsa.Skor TOEFL (79) atau IELTS (6.0) jugadiperlukan.
Program AsasiPerniagaan :Bagipelajar yang inginmelanjutkanpelajarandalambidangperniagaan di peringkatijazah, bolehmengambil program asasiperniagaanterlebihdahulu.
Program iniditawarkanuntuk 3 semester danmerangkumisubjekseperti di bawah :

 • Asaspengurusanperniagaan
 • Perakaunanperniagaan
 • Makroeonomi
 • IT
 • AsasMatematik
 • Ekonomi
 • Pemasarandanperakaunan
 • Rangkakerjaundangundang
 • Kewangan

Syaratkelayakanbagikemasukanpelajar Malaysia adalah 5 atau 6 kreditdalamsubjek SPM danbagipelajarantarabangsa pula adalah 5 kredit di dalam GCE O Level atau 3.0/4.0 denganskor IELTS 6.
Program asasiperniagaaninimembolehkanpelajarmengambiljurusanberikut :

 • Ekonomi
 • Ekonomiperniagaan
 • Pengajianpengurusan
 • Kewangan, perakaunandanpengurusan
 • Pengurusanperniagaanantarabangsa

Program Asasikejuruteraan : program asasikejuruteraaninimembolehkanpelajarmengambilijazah di dalamjurusankejuruteraan. Antarasubjek yang ditawarkanbagi program asasikejuruteraaniniadalah :

 • Mekanikkejuruteraanasas
 • Algebra
 • Kimia
 • Kalkulus
 • Kaedah computer
 • Elektrikdnkemagnetan

Setelahtamatpengajiandalam program asasikejuruteraanini, pelajarbolehmelanjutkanpelajarankebidang :

 • Kejuruteraankimia
 • Kejuruteraanawam
 • Kejuruteraanmekanikal
 • Bahandanpembuatan
 • Kejuruteraanelektrikdanelektronik

Program AsasiTeknologiMaklumat : Program inimenawarkanpersediaanasaskepadapelajarsebelummelanjutkanpengajiankedalambidangpengkomputerandanteknologimaklumat.
Kursusmodulinimerangkumi :

 • Teknologimaklumat
 • Asasmatematik
 • Statistic
 • Pengaturcaraan
 • Pengurusanpangkalan data
 • Multimedia

Syaratkemasukanbagi program iniadalah 5 atau 6 kreditdalampeperiksaan SPM dan 5 kredit GCE O level atau 3.0/4.0 dengan IELTS skor 6 bagipelajarantarabangsa.

Bagaimanamemilih program asasi yang tepat?
Kaunselorpendidikanbolehmembantupelajardalammemilih program yang bersesuaian.
Antarafaktor lain yang perludiambilkiraketikamemilih program pengajianasasiadalah :

 • Apakahsubjek yang diminati?
 • Apakahsubjek¬† yangandaskordengancemerlang?
 • Apakahobjektfkarieranda?
 • Bagaimanadengantrend pasaranpekerjaanterkini?
 • Berapakahanggarankospengajian?