Program Sijil Di Malaysia

Summary Program

Terkenalsebagaisalahsatudestinasipendidikan di Asia, Malaysia sedangmenujukeperingkat global menjelangtahun 2025. Di dalamsektorpendidikantinggi, Malaysia telahdipilihsebagaidestinasipendidikan yang ke-11 popular di dunia.

Terletak di Asia Tenggara, Malaysia merupakan Negara yang indahdanterbahagikepadaduabahagian yang terpisaholehLaut China Selatan, SemenanjungMalaysia lebihdikenalisebagaihabpendidikanmanakala Sabah dan Sarawak lebihterkenaldenganpemandangan yang mempersonakandanlebih popular di dalamsektorpelancongan.

Penduduk yang berbilangkaumdanperkembanganekonomi yang pesatjugatelahmenjadikan Malaysia semakindikenali di seratadunia.

MerujukkepadaQuarcquarelli Symonds (QS) Ranking UniversitiDuniabagitahun 2018, lima (5) universiti di Malaysia adalah di antara 300 universititerbaik di duna. Inisejajardenganpenambahanbilanganpelajardariluarnegara yang kiniberjumlahkirakira 172,886 orang.

Kerajaanjugatelahmemberikanpendidikansecarapercumabagipendidikanrendahdanmenengah.SijilPelajaran Malaysia (SPM) merupakanpeperiksaantertinggidakam system pendidikan Malaysia.Pelajarlepasan SPM berpeluanguntukmelanjutkanpelajarankeperingkat yang lebihtinggi.

Program sijiljugamerupakansalahsatudari program peringkattinggi yang terdapat di Malaysia selaintingkatanenam (6)dan program matrikulasi.

Kelayakanbagi Program Sijil.

MenurutKementeriaPendidikan, program sijil di Malaysia ditawarkankepadacalon yang berusia 17 tahundankeatas. Bagiuniversitiawam, kelayakan minima bagimengikuti program sijiladalah SPM atau IGCSE atau O Leveldengansatu (1) kepujian.

Di manabolehmengikuti Program Sijil ?

Pelbagai program sijilada di tawarkanolehinstitusipendidikan di Malaysia. Antaranya:

 • Universitiawam.
 • Politeknik.
 • KolejAwam.
 • KolejSwasta.
 • Universiti¬† /KolejUniversitiSwasta.
 • CawanganUniversitiluar Negara.

Malaysian Qualifications Agency (MQA) telahmemperkenalkan Malaysian Qualifications Framework (MQF) yang menyatakankriteriasecaraspesifikberkaitanpegiktirafansijil.Antarakriteria yang ditetapkanadalahjumlahkredit minimum yang diperlukanbagipengiktirafan program sijiladalah 60 jam kredit.

MQFjugatelahmenetapkansistemyang piawaibagimemastikankualitipengajiantinggimengikutkriteria yang ditetapkanmerangkumihasilpembelajaran, jam kredit, objektifdanbidangpengajian.

Jenis-jenis ProgramSijil.

Bagipelajarlepasan SPM atau O Leveltanpakredit, sijilkemahiranVokasionalmerupakanpilihan yang terbaik.

Sektorkemahiranmenganugerahkansijildalambidangkemahiran.Sektorlatihandanvokasional pula menganugerahkansijilteknikal.Manakalasekorpengajiantinggimenganugerahkantiga (3)tahapsijil.

SistemPersijilanKemahiranMalaysia merupakan program sijil yang diselaraskanolehJabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia.Sisteminimenyediakansijilkemahiranvokasionalbagicalon yang memenuhikriteria yang menepati Standard KemahiranPekerjaanKebangsaan.

Terdapatlima (5) tahapbagi program ini. Tahap 1-3adalahmerupakan program pensijilanberdasarkantahapkompleksmanakalabagitahap 4-5 adalahmerupakan diploma lanjutan.

Bagipelajarlepasan SPM dengan minima 1-2 kepujian, antarapilihanbagipengajiansijil yang terdapat di pelbagaijeniskolejadalah :


 • KemahiranPengurusan.
 • SijilTeknologiInformasi&KomunikasidalamPengajianKomunikasi di Kolej IACT.
 • RekaBentukKreatif.
 • PentadbiranPerniagaan.
 • IT
 • SainsKesihatan.

Antarakursus lain bagipengajiansijil yang ditawarkanolehkeduaduainstitusiawamdanswastaadalah

 • SenidanRekaBentuk.
 • Ekonomi.
 • Pendidikan.
 • Kemanusiaan.
 • JurnaldanKomunikasi Massa.
 • Bahasa.
 • Pemasaran.
 • Pengurusan Hotel &Katering.
 • PengajianPerniagaan.
 • OperasiPelancongan.
 • AmalanUndang-Undang.
 • SeniKulinari.
 • Penghasilan Audio.

Selepasselesaimenamatkanpengajiansijil, pelajarbolehmelanjutkanpelajarankeperingkat diploma dalambidang yang samabagitempohpengajianselamadua (2) tahunbergantungkepadapengajiankursus.

Yurandantempohpengajian.

Yurandantempohpengajianadalahbrgantungkepadabdangkursus yang di ambil.Anggaranjumlahpengajianbagipelajarantarabangsabagi program sijilbagitempoh 18 bulanpengajianadalah USD 3000.00
Kebanyakan program pengajiansijil yang ditawarkanberdurasidari 12-18 bulandandijalankansecarasepenuhmasa.
PengambilanpelajardilakukanpadasetiapJanuari, April, Mei danOgos.Kebanyakankolejatauuniversitijugamenawarkanmasapengambilanpelajar yang fleksibelsepanjangtahunbrgantungkepadabidangpengajian.

Kursussijiljangkamasapendek.

Kursussijiljangkamasapendekjugabanyakditawarkanolehpelbagaiinstitusipengajiankhususdalambidangbidangtertentu.Pogramsijilinidirekakhasuntukgolonganprofesionaldalambidangtertentu yang berhasratuntukmenaiktarafkemahirandantahappengetahuanmereka.
Kursusiniditawarkankepadakeduaduapelajartempatandanantarabangsa.Antarakriteriakelayakan yang diperlukanbagikursus yang diajardalamBahasaInggerisiniadalahskor IELTS minum 6 danpengalamanbekerjadalambidang yang berkaitan.Bagisesetengah program, siswazahataupascasiswazahjugalayakmemohon.Antarakursussijil yang ditawarkanadalah :

 • Penulisankreatif.
 • Kompetensidalamhaba, aliranudaradanpendinginhawa.
 • Pemogramanlogik.
 • Kompetensiasas E&I bagifasilitiminyakdan gas.
 • PengurusanProjek.
 • Sijilpembantupergigian.
 • Kejururawatan renal.
 • Teknologiautomotif.
 • Penyediaankrukabin.
 • Pengajianawalkanakkanak.

Pemilihankolej yang tepatbagikursuspengajiansijil.

Apabilaandamemilihkolej/universitibagimelanjutkanpelajarandalambidangsijil, perkaraberikutharusdiambilkira.Antaranya :

 • Fakultiterlatih :kenalpastijikakolejatau university mempunyaifakulti yang terlatihdanberpengalamandalambidangpilihananda. Bagisesetengahbidang, tahapkepakaran yang tinggidiambilkira.
 • Infrastruktur :makmal, perpustakaan, kafetariadansambungan internet adalahantaraciriinfrastruktur yang oentingdalampemilihankolej.
 • Kolaborasiindustri :pilihkolej yang mempunyaikerjasama yang baikdengan sector industribagimemudahkan proses penempatanpekerjaan.
 • Pengajianperingkattinggi :jikaandabercita-citainginmelanjutkanpelajarankeperingkat yang lebihtinggiselepastamat program sijil, pastikankolej / universiti yang dipilihmempunyaipilihan program lanjutanseperti diploma, ijazahataupascasiswazahbergantungkepada program yang dipilih.
 • Persekitaransilangbudaya :pergaulanantarabudayadanetnikmenyediakanpersekitaran yang memberansangkanbagitujuanpembelajarandanpembangunankemahiransosial.